Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství, jež zakládá svou politiku na humanitně-demokratickém úsilí o to, aby všichni lidé bez rozdílu mohli nalézt svou lidskou důstojnost ve svobodě. ČSSD je nejstarší českou politickou stranou a je nejvíce spjata s osudy moderních českých dějin. 

ČSSD ve Zlíně se snaží o rozvoj města s akcentem na hodnoty neodmyslytelně spjaté se svou politikou. Mezi tyto hodnoty patří úcta k člověku, svoboda a odpovědnost, rovnost, solidarita, sociální spravedlnost, trvale udržitelný rozvoj a humanitní demokracie.

V lednu roku 2014 byl zvolen nový předseda a s ním i vedení zlínské sociální demokracie. Tato změna předznamenala návrat k opravdové podstatě sociálně demokratické politiky. Nově zvoleným předsedou je Vladimír Drtil a širší vedení ČSSD ve Zlíně dnes tvoří osmnáctičlenný výbor, ve kterém jsou zastoupeny nejrůznější názorové proudy. Ve Zlíně působí také další zájmová hnutí, která prosazují hodnoty sociální demokracie. Konkrétně se jedná Sociálně demokratické ženy (SDŽ) a Mladé sociální demokraty (MSD).