Přiznám se, že celý život mám kladný vztah k přírodě, zahrádkařím a podporuji ochranu životního prostředí. Jsem přesvědčen, že každý člověk musí začít sám u sebe, ale globální změny klimatu je třeba řešit na mezinárodní úrovni. Sociálně ekologická transformace, která právě probíhá a zasáhne všechny občany, musí být sociálně spravedlivá bez vážných dopadů na ekonomiku a konkurenceschopnost České republiky. A zejména na životní úroveň občanů.

Mojí prioritou je posílení ochrany pitné vody, vodních zdrojů a toků a zvýšení schopnosti zadržovat vodu v krajině. To se týká nejen přírody, ale i měst a obcí. Důležitá je i regulace cen pitné vody, zachování či převedení vodovodní infrastruktury na obce či kraje.

Jsem ostře proti rozšíření těžby štěrkopísku v našem regionu. Tak jako jsme proti spalování nebezpečného zdravotnického odpadu v Uherskohradišťské nemocnici. A nedovedu si představit, abych jako občan podporoval spalování TKO v teplárně CTZ.

Je třeba také obnovit přirozenou strukturu krajiny pro podporu živočichů a hmyzu. Důležitá je ochrana půdy před erozí, ztrátou humusu a půdním organismů. Jsem proti zastavování bonitní půdy pro nové komerční či průmyslové stavby, vyjma potřebné dopravní infrastruktury.

Podporuji ukončení dohadů kolem projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe a projekt nerealizovat.

Pro mne osobně má ekologická funkce lesa přednost před funkcí hospodářskou. Podporuji zalesňování a výsadbu nových lesů, parků či remízků. Kvalita ovzduší je důležitá pro zdraví, proto je třeba postupně snižovat znečištění, upřednostňovat veřejnou dopravu, dokončit D55 a vybudovat dopravní obchvaty měst a obcí. Podporuji pobídky ke snižování tvorby odpadů a k jejich ekologické likvidaci či zvýhodňování obcí a občanů k třídění odpadů.

Je potřeba upřednostňovat ochranu přírody před ekonomickými zájmy kohokoliv.

Dnes mám obavu, že ekonomické problémy z post koronavirové krize budou zneužity českou pravicí k osekání financí do životního prostředí a naopak se budou podporovat i investice, které naši přírodu poškozují. Je třeba odmítnout tyto nápady pravicových stran, protože i pandemie koronaviru vznikla z nedodržování norem kvality životního prostředí, z omezování zdravotních a hygienických standardů a z málo kontrolované migrace levné pracovní síly.

A to vše pro dosahování vyšších zisků globálního kapitálu a nadnárodních společností.