Prohlášení k absurdní manipulaci Zlínského kraje v souvislosti s veřejnou zakázkou „Nová krajská nemocnice ve Zlíně - projektová dokumentace“.

Zlín má nemocnici historicky založenu ve 30. letech firmou Baťa. Je situována v klidovém městském prostředí na východním okraji, v zeleni a mimo soustředěnou dopravní zátěž. Všechny územní plány od založení města toto umístění respektovaly.

Postupně vznikal rozsáhlý nemocniční areál, který svou koncepcí vytváří optimální podmínky pro chod krajské nemocnice, včetně rezervy pro její další rozvoj. Pavilony chirurgie, interny, gerontologie s rehabilitací, krční a ušní i gynekologie jsou komunikačně propojeny. Samozřejmostí je, že se tyto pavilony musí soustavně stavebně udržovat a modernizovat ruku v ruce s rozvojem medicíny a poznatky vědy.

Již od roku 2008 se zde počítalo s výstavbou pavilonu interního a chirurgických oborů. Ty by byly propojeny se stávajícími nemocniční provozy a vytvářely by tak funkční a moderní polyblok. Stavební povolení na výstavbu zcela nového pavilonu interny (v místě současné prádelny) bylo vydáno už v roce 2012 s rozpočtovými náklady cca 1,2 miliardy Kč a mělo se začít se stavbou samotnou. Bohužel se však stavět doposud nezačalo! Celý blok nové interny s urgentním příjmem a parkovacím objektem byl cca 3,0 mld. kč.

V této souvislosti je třeba konstatovat, že postupná realizace propojených nemocničních pavilonů (tj. funkční pavilony vzájemně spojené s podnoží se službami a komunikacemi) je podle expertizy MUDr. Doc. Rýznara, bývalého ředitele fakultní nemocnice v Olomouci, velmi vhodnou a finančně bezpečnou metodou k zajištění soustavné modernizace zdravotnické infrastruktury.

Za zpracování komplexního projektu stavby nové interny, urgentního příjmu a parkovacího domu bylo utraceno minulými funkcionáři Zlínského kraje cca 30 mil. Kč. Účelovým rozhodnutím současného vedení kraje a jeho neochotou pokračovat v nastoupené cestě k postupné modernizaci KNTB byly však tyto vynaložené prostředky zcela zmařeny a současně byl promarněn i čas.

Je nepochopitelné až trestuhodné, že v souvislosti s chybným rozhodnutím současného hejtmana došlo k tomu, že úředníci KÚZK nepožádali příslušný stavební úřad o prodloužení pravomocného stavebního povolení na výstavbu pavilonu nové interny. Pokud by se tak totiž stalo, tak jsme již dnes mohli mít hotový nový interní pavilon (tj. za existence současné politické garnitury), což by výrazně vyřešilo stav aktuální zanedbaností objektu interny v KNTB.

Je potřeba připomenout, že velká část objektů v KNTB byla vybudována až na přelomu 80. a 90. let a jsou stavebně velmi kvalitní. Mnohé expertízy to také i potvrdily (např. medicínské – Doc. MUDr. Rýznar, stavebně-technické – ing. Havel a ekonomické – Doc. Schwarz).

Současné vedení Zlínského kraje zarámovalo svůj odpor k modernizaci současného areálu KNTB pouze do politické roviny. Vytlouká z něj politický kapitál a využívá jej k politickému marketingu, přehnanému zviditelňování, samochvále a cíleně podsouvá toto téma médiím a občanům před blížícími se krajskými volbami. Záměrně šíří zavádějící a lživé informace o tom, že předcházející koncepce, která se vytvářela desítky let, je špatná, a to i přesto, že se na ní podílely špičky vedoucích představitelů města, Baťa, Morys, špičky českých i světových architektů Gahura. Karfík, Voženílek, Kotěra, Corbusier a nejlepší lékařští odborníci z nemocnice i z celé republiky MUDr. Albert, Uklein, MUDr. Rybka.

Krajští představitelé proklamativně šíří do éteru informace stylu: „Navrhujeme Vám novou nemocnici, která bude nejlepší nejenom v ČR, nejlepší v Evropě, ale i na celém světě. Zároveň zde budou pracovat ti nejlepší světoví lékaři“. Politickým cílem těchto nepravd či polopravd je zaujmout a ovládnout mysl neinformované části voličů, kteří se nejsou schopni dostat k pravdivým informacím.

Je evidentní, že byl navržen velmi nevhodný koncept výstavby nové krajské nemocnice v mimořádně exponované lokalitě, poblíž obchodních center v Malenovicích, v dosahu průmyslových podniků (např. TAJMAC-ZPS), spalovny odpadů, ČOV a frekventované čtyřproudé silnice I. třídy s intenzitou dopravy 30.000 vozidel za 24 hodin. Podivně nedomyšlený zastavovací plán počítá např. s tím, že nová nemocnice má být dislokována do dvorní části garážových bloků s velkokapacitním parkovištěm, přičemž současný vjezd na sídliště s bytovými domy v Malenovicích bude přesunut do prostoru areálu nemocnice.

Urbanistických i technických argumentů může být uvedeno mnohem více, avšak to není smyslem tohoto rámcového komentáře. Za současného nouzového stavu, vyvolaného globální pandemií COVID-19, která bude mít obrovský národohospodářský dopad, je záměr nové nemocnice v Malenovicích v kategorii utopie, a byl by zajisté obrovským finančním propadákem pro rozpočet kraje i rozpočet KNTB. Ekonomové odhadují zpomalení ekonomiky a propad HDP v relaci jednotek až desítek procent. Všechny dosavadní výpočty, které hejtmanství nechalo „účelově“ vypracovat, nemají za současného stavu žádnou relevanci, protože stojí na nereálné predikci čísel z roku 2019.

Proto je třeba na novou nemocnici v Malenovicích rychle zapomenout. Taktéž je potřeba zapomenout na zavádějící informace o nákladech na novou nemocnici v Malenovicích ve výši 7,7 mld. Kč. Předpoklad nákladů na stavební a technologickou část, včetně vybavení zdravotnickou technikou, je zde výrazně podceněn a ve finále by byl mnohem vyšší. Dle expertíz a zkušeností expertů bude činit 100 % až 150 % nákladů stavební části. To znamená, že skutečná cena nové nemocnice v Malenovicích se může pohybovat v relaci několikanásobně výšší uváděných cca 7,0 miliard korun českých. Bez řádného, podrobně zpracovaného projektu stavby není však žádný expert schopen s dostatečnou mírou přesnosti ohraničit finanční rámec tohoto neseriozního projektu.

Přesto, že koncept nové nemocnice nebyl v průběhu roku 2019 na zastupitelstvech Zlínského kraje schválen, závěrem roku pak účelovou manipulací a rozhodujícím hlasem jednoho kolaborujícího zastupitele za sociální demokracii byla schválena příprava výstavby nové nemocnice v Malenovicích a současně odmítnuta dostavba a modernizace KNTB. Byl zavržen projekt se stavebním povolením.

Ještě poté obratem v prosinci, těsně před vánocemi, kraj vyhlásil velmi podivnou veřejnou zakázku na projekt a přípravu výstavby nové nemocnice v Malenovicích za předpokládanou cenu cca 280 mil. Kč!

Podivnost je v tom, že v zadání této veřejné zakázky je silně preferován akcent na vyhledání řídících, externích manažerů projektu (co budou dělat úředníci z Baťova mrakodrapu…?). V zadání však schází přesná definice stavebního programu. Podrobný stavební program si má údajně každý z účastníků tendru zpracovat sám.

Celý tento proces přípravy projektu i veřejné zakázky řídí kromě hejtmana také bývalý spolupracovník finanční skupiny PENTA Martin Šamaj, který se do předmětného výběrového řízení na projekt stavby přihlásil. Nakonec hejtman se netají ani tím, že nemocnice spolupracuje se skupinou PENTA na základě speciální smlouvy o mlčenlivosti . Podivnost nad podivnost, účelovost a protahování obočí většiny projektantů v ČR, jelikož s takovým zadáním a účelovostí ve veřejné zakázce se v ČR dosud nesetkali. O tom svědčí i fakt, že kraj nakonec obdržel pouze dvě nabídky a ostatní profesionálové se raději ani nepřihlásili, jelikož si věc vyhodnotili tak, že je to zakázka šitá na míru…

Hlavním záměrem hejtmanství bylo a je vytvořit marketingový dojem, že je po všech stránkách výhodnější postavit novou nemocnici v Malenovicích. Není to pravda, protože bezpečnou a levnější alternativou je dostavba a modernizace „Baťovky“.

V časopise (Magazín 21), hlásné troubě Zlínského kraje i v dalších veřejně právních mediích jsou publikovány zavádějící informace o tom, že modernizovat stávající nemocnici bude násobně dražší.

Ze zkušeností expertů i celostátních rozborů firmy ÚRS – (ústav racionalizace ve stavebnictví, Praha – ukazatele průměrné rozpočtové ceny) plyne, že výstavba na novém staveništi spotřebuje až 30 % rozpočtových nákladů na realizaci související doprovodné infrastruktury a společných objektů, což v „Baťovce“ je již vybudováno. Z těchto ukazatelů je možno doložit, že náklady na rekonstrukci stavby nejsou 200 %, ale cca 30 % ceny nové stavby. Rozsah nové výstavby je dokumentován na přiložené dokumentaci. Z porovnání vizualizace dostavby stávající nemocnice se zahrnutím nákladů na výstavbu stávajících objektů v nové nemocnici, jsou náklady na novou nemocnici v Malenovicích v tomto rozsahu nutně řádově podstatně vyšší. Oficiálně uváděné náklady 7,7 mld. kč, jsou zcela v rozporu s realitou. Bourat objekty staré 10 až 40 let, které jsou v prokazatelně velmi dobrém stavu je neekonomické a neetické.

Celostátní politika proklamovaná vedením státu konstatuje, že zdravotnictví bude podporováno investicemi do vybavení a personálu. Nebude možné promrhávat obrovské náklady za cihly a beton.

 

Shrnutí absurdní manipulace v souvislosti s projektem nové nemocnice v Malenovicích:

 

Záměrné a hejtmanem přiznané zneplatnění pravomocného stavebního povolení na výstavbu centrálního interního pavilonu v KNTB.

O výstavbu v Malenovicích usilovalo vedení kraje bez vazby na schválenou Integrovanou koncepci rozvoje zdravotnictví Zlínského kraje, bez vazby na platná usnesení ZZK, bez vazby na existenci pravomocného stavebního povolení na výstavbu nového interního pavilonu v KNTB (z roku 2012), a také bez vazby na územní plán.

Pozemky v Malenovicích v hodnotě cca 220 mil. Kč byly riskantně vykoupeny, aniž by existovala relevantní předprojektová příprava. Utracením cca 220 mil. Kč z rozpočtu kraje za pozemky došlo ke škodám značného rozsahu.

ZZK bylo zjednodušenou a účelovou manipulací mystifikováno. Došlo tak ke schválení usnesení zjevně nezákonnou cestou (řeší MV ČR).

Megalomanským projektem by se finančně utlumily další oblasti potřebného rozvoje ZK, jako je školství, doprava, kultura, sport, sociální oblast atd.

Manipulace s veřejnou zakázkou za cca 300 mil. Kč je zjevným obrazem celého tříletého jednání a o to aktérům pravděpodobně jde především.

Nevhodným vyjadřováním zlínského kraje a marketingovou manipulací došlo k poškození dobrého jména stávající KNTB. Pacienti ze Zlína a okolí jsou nuceni hledat záchranu v jiných nemocnicích.

Nabízí se scénář, zda takovou nezodpovědnou politikou a účelovou manipulací by nemělo dojít k vytvoření podhoubí a podmínek pro budoucí krach projektu výstavby nové nemocnice v Malenovicích, kolapsu krajského rozpočtu a v rámci obchodu s pohledávkami pak jejich kapitalizace a převzetí vlivu nad veřejnou nemocnicí soukromým kapitálem…

V souvislosti s dramatickým útlumem hospodářství po pandemii COVID-19, je nutné celý tento experiment s novou nemocnicí v Malenovicích zastavit, vrátit se k normální práci a v „Baťovce“ konečně realizovat nový interní pavilon.

 

Doc. Ing. arch. Jiří Kotásek CSc.
ředitel fa PROJEKTinvest, rok 1991–2020.

Ing. arch. František Dohnal
hlavní architekt města, rok. 1973–1978,
náměstek MěNV pro výstavbu, rok. 1987–1987.

Ing. Zdeněk Havel
specialista stavební konstrukce a statika

Ing. arch. Pavel Chládek
projektant několika významných staveb ze současnosti ve Zlíně, spoluautor regulačního plánu centra. města Zlína

Ing. Josef Mitrenga
ředitel MSI Zlín, rok. 1992–2020

Zdeněk Hoza
bývalý ředitel STAS 01 OSP Zlín

Doc. Ing. Jiří Dostál, CSc.
emeritní děkan FT UTB a fakulty logistiky a krizového řízení UTB

Ing. Petr Stibora
architekt, designer

 

Zdroj a foto: Parlamentní listy.cz