V době, kdy se veřejnost dívá na příběhy zdravotníků, a někteří již pochopili, že naše práce není v " Růžové zahradě", že se občas potýkáme s nedostatkem osobních ochranných prostředků, z minuty na minutu se mění rozpisy směn, systém práce, jsme ochotni a schopni se přizpůsobit ztíženým pracovním podmínkám a postarat se o pacienty, tak nám management v Batově nemocnici opět hází klacky pod nohy..

 

 

A opět stará písnička.., nekomunikace, arogance.., rozhodnutí od stolu.. Co na tom, že o pacienty není dobře postaráno, že sestra musí přijít do práce o dvě hodiny dřív a z práce jde o tři později, nebo se domů nedostane vůbec? ? Co na tom, že proběhla petice kterou podepsalo 811 nelékařů?? Co na tom, že některým lékařům klesne mzda o 30%?? Prostě MY jsme rozhodli... Bez rozmyslu, bez porady, nelegitimně.. Prostě přestaneme komunikovat, však lidi si zvyknou..

Kultura společnosti jak v době nevolnictví.., tohle je vizitka managementu! Toho managementu, kterého u moci drží pan hejtman!! Tohle opravdu chceme? Chceme takové zdravotnictví???

 

Otevřený dopis zastupitelům:

 

Dobrý den,

obracíme se na vás jako zástupci zaměstnanců Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s. (KNTB).

V poslední době jsme v KNTB opět svědky nesystémových a nelegitimních opatření, jsme svědky pohrdání lidmi a jejich prací v nemocnici, jsme svědky arogance moci.

 

Situace nelékařského personálu:

Dne 20.3. byl vydán managementem nemocnice pokyn o změně pracovní doby, z dlouhodobě ověřené a fungující 6–18 na 7–19. Po zvednutí se vlny nevole bylo toto nařízení dne 23.3. zrušeno a dne 24.3. opět nařízeno. A to s účinností od 29.3.! Čtyři dny na přípravu změny fungování celé nemocnice a návazných provozů! Čtyři dny na změnu režimu u bezmála dvou tisíc zaměstnanců a jejich rodin.

Nikomu by samozřejmě nevadilo se dočasně přizpůsobit podmínkám nouzového stavu. Nicméně změna pracovní doby byla opakovaně předsedou představenstva deklarována jako TRVALÁ s tím, že ve všech civilizovaných nemocnicích a (pochopitelně) ve FN Olomouc to tak je. K jednání o této změně nebyly přizvány odbory, což dle § 99 Zákoníku práce představenstvo učinit musí (tímto se toto rozhodnutí stává zcela nelegitimní až protiprávní), ale ani vrchní sestry, které nejlépe znají provoz jednotlivých oddělení i návaznost provozů dalších a mohly svým kvalifikovaným názorem včas eliminovat negativní dopad připravovaných změn.

V praxi to znamená, že nelékařský personál na denní směně začíná pracovat v 7.00 hodin a pacienti snídají až po 9.00 hodině (vč. diabetiků na inzulinu). Bohužel standardní ranní péče vyžaduje svůj čas, nedá se zrychlit či omezit. Je nereálné všechno stihnout za hodinu ‒od předání služby, stlaní a úpravy lůžek, mytí pacientů, odběry, příprava na vyšetření a operace, krmení nemohoucích pacientů, rozdávání a aplikace léků… Argument, že pacienti jsou buzeni brzy, je také zavádějící, protože péče o pacienty v nemocnici probíhá nepřetržitě.

Když sestra začíná pracovat v 6.00, znamená to, že lékař má před začátkem směny připraveny výsledky krve, RTG a jiných vyšetření. Jak se nyní budou lékaři na ranní schůzce domlouvat o dalším léčebném postupu bez těchto výsledků? Je to opravdu efektivní využití pracovní doby?? Zaměstnancům je stále dávána za vzor FN Olomouc. Bohužel musíme upozornit, že ve fakultní nemocnici je zcela jiný systém péče, jiný poměr počtu personálu na počet pacientů, a i ve FN Olomouc je pracovní doba přizpůsobena provozu jednotlivých oddělení.

V dosavadním dlouholetém režimu začínaly některé provozy (vč. ambulancí) v 6.00, přizpůsobovaly se potřebám pacientů, z nichž mnozí využívali možnost prohlídky či ošetření nebo např. darování krve před nástupem do zaměstnání. O tuto možnost budou pacienti připraveni a vyhledají péči u jiných specialistů a poskytovatelů péče, čímž nemocnice může přijít o část produkce.

Problém zaměstnancům činí i doprava ze směny a na směnu. Není neobvyklé, že zaměstnanec musí přijít do práce o dvě hodiny dřív a dvě hodiny po skončení pracovní doby čekat na spoj, nebo ve večerních hodinách a obzvláště o víkendu spoje nejsou zajištěny vůbec. Někteří zaměstnanci situaci řeší přespáváním na oddělení, jiní zvažují své setrvání v KNTB.

Celé toto nařízení pokládáme za nepřipravené, nelegitimní a nesystémové.

Zaměstnanci se obraceli na předsedu představenstva e-mailem, nicméně většině z nich nebylo odpovězeno. Pro zachování původní pracovní doby po skončení nouzového stavu se v KNTB konala podpisová akce, kterou podepsalo 811 zaměstnanců z řad NLZP. Opakovaně jsme žádali předsedu představenstva o urgentní schůzku, z naší strany byla snaha tuto situaci řešit, nicméně předseda představenstva na naše nabídky nereagoval, byť je informován o 811 podpisech pod podpisovou akcí. Znamená to, že ho názor zaměstnanců opravdu nezajímá?

Komunikace ohledně vykazování práce v nouzovém stavu je ještě tragičtější. Vedení nemocnice původně chtělo pracovníky ve zdravotnictví nelegálně posílat na ŘD. Od tohoto upustilo až po ostré výměně názorů s právníkem OSZSP. Dělníci, THP, NLZP, všichni se s pochopením snažili přizpůsobit podmínkám, mnohdy i proti ZP, vytvořili týmy, začali pracovat ve dvanáctihodinových směnách vč. víkendů, svátků a nocí. Odměnou jim bylo na jedné straně neproplácení přesčasů, na straně druhé (kdy nebylo možno zajistit prostory pro epidemiologicky bezpečný výkon povolání = překážka na straně zaměstnavatele) nařizování dovolené, náhradního volna atp. Jinde zavedený příplatek pro členy COVID týmu je v KNTB tabu.

O kolektivní smlouvě, jejíž platnost vypršela 31.12.2019 a nová dosud nebyla uzavřena, se ze strany vedení i přes opakované výzvy a jednotné návrhy všech odborových organizací KNTB přestalo jednat úplně. Mezi zaměstnanci je stále negativně vnímáno nesprávné zařazení nelékařských profesí v katalogu prací a nesprávné zařazení některých pracovníků do mzdových tříd (vedení KNTB již obdrželo předžalobní výzvu, nyní je ze strany OSZSP jednání přerušeno z důvodu nouzového stavu).

Z arogantního jednání managementu čiší pohrdání zaměstnanci a neznalost provozu.

 

Situace lékařského personálu:

V této velmi těžké době, na kterou nikdo z lékařů ani z managementu nemocnice nebyl v takovém rozsahu pandemie připraven, je nutné vycházet si vstříc a činit promyšlené konsenzuální kroky. Bohužel tohoto svědky nejsme.

Jako lékaři velmi dobře chápeme situaci kolem pandemie COVID-19, a proto jsme prakticky ze dne na den vytvořili týmy a nastoupili do pohotovostního 12ti hodinového režimu, bez možnosti vybírat dovolenou. Tento provoz je nutný pro zajištění kvalitní péče o akutní a onkologické pacienty a zároveň poskytuje určitou záruku, že při nakažení jednoho týmu není nutné zavřít celé oddělení. Potud vše v pořádku. Předpokládali jsme, že vedení nemocnice bude koordinovaně postupovat při vypisování směn a jejich kombinací v rámci jednotlivých oddělení. Opak je pravdou.

Lékaři byli ochotni ustoupit v mnoha věcech (jít i proti Zákoníku práce), ale očekávali jsme od managementu nemocnice také vstřícnost vůči nám. Takové jednání, či spíše nejednání s námi, především prostřednictvím LOKu, považujeme za zcela nepřípustné a nepřijatelné. Stále připomínáme, že není uzavřena kolektivní smlouva pro rok 2020. Jsme ze všech stran ujišťováni představiteli vlády, médii i jednotlivými občany naší země o podpoře v našem boji proti koronaviru jako lidí v první linii. Jako „poděkování“ za naši snahu a ochotu přistoupit k nepopulárním krokům jsme od našeho vedení obdrželi snížení platu mnohdy o 40–50 %. Proběhlo pouze jedno jednání, kde byly dohodnuty podmínky, které akceptovala většina lékařů. Ty byly bez jakékoliv diskuze a oznámení smeteny ze stolu. Následně bylo oznámeno, že dohoda nevyhovuje všem lékařům. Naše vedení vychází asi z předpokladu, že je lepší si znepřátelit (voleno velmi mírně označení současného stavu) více než 200 lékařů než jednat s menšinou cca 20–30 lékařů. Zajímavá „olomoucká strategie“. Jakékoliv jednání nebo alespoň snaha o jednání vycházejí zcela naprázdno. Nikdo s námi nejedná, už je vše vyřešeno – o nás bez nás.

Tato arogance moci již dle našeho názoru překročila únosnou mez. Situace, která je v současnosti v celé KNTB, nemá obdoby snad v celé její historii. S naším postojem souhlasí drtivá většina lékařů a jednota je nebývalá, srovnatelná s akcí „Děkujeme, odcházíme“. Víme, že nemocnice za období nouzového režimu nebude krácena na platbách od pojišťoven, proto nám není jasný záměr představenstva krátit peníze a dovolené zaměstnancům. Snad jde jen o snahu ušetřit (na odměny pro spolupracující a loajální?). Pokud by nedošlo k rychlému řešení, je možné očekávat vyhrocení situace.

Upozorňujeme zástupce Zlínského kraje, jako zakladatele nemocnice, že situace v KNTB je na bodě varu. Nekomunikace managementu, vydávání nesystémových a nelegitimních příkazů od stolu, bez zvážení všech důsledků nejen pro zaměstnance, ale i pro kvalitu léčebné a ošetřovatelské péče činí klima v nemocnici neúnosné a mezi zaměstnanci vyvolává pocit frustrace a znechucení. V ostatních nemocnicích se management snaží zaměstnancům nelehkou dobu co nejvíce usnadnit, v KNTB je situace zcela opačná.

Žádáme zástupce Zlínského kraje, jako zakladatele nemocnice, o nápravu situace v KNTB, o kontrolu firemní kultury a narovnání nesystémových opatření, abychom se v nemocnici mohli plnohodnotně věnovat tomu k čemu je určena. Tedy kvalitní péči o pacienty…

 

Za všechny zaměstnance Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

MUDr. Marcela Henčlová
za Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů, místní organizaci Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

Martina Hvozdenská
za MO OS zdravotnictví a sociální péče ČR Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

Hana Filimošinová
za ZO – Profesní a odborovou unii zdravotnických pracovníků Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

Ludmila Gurská
za Sdružení provozních pracovníků Krajské nemocnice T. Bati, a. s.

 

Zdroj: V Baťově nemocnici to opět vře!!