Závěry z panelové diskuse, kterou společně pořádaly Alena Gajdůšková, poslankyně a členka zdravotního výboru, a Dagmar Žitníková, předsedkyně OSZSP, dne 9. 10. 2019 v Poslanecké sněmovně pod záštitou Poslaneckého klubu ČSSD.

1. Zdravotní péče je podfinancovaná, přitom peníze ležící na účtech pojišťoven jsou penězi pacientů, kterými si platí zdravotní péči. Hrozí kolaps personálního zajištění zdravotní péče.

 

2. Domácí péče zajišťuje násobně více pacientů proti lůžkovým a pobytovým zařízením. Pojišťovny nemohou zadržovat platby za poskytnutou péči. V současnosti dluží proplacení péče za stamiliony. Potřeba k zajištění péče je navýšení v rozsahu cca 1 mld. Kč. Je nutné připravit podmínky pro doplnění profesí ošetřovatelů a možnost uplatnění neformálních pečovatelů.

 

3. Dostupná a kvalitní zdravotní péče znamená čekací dobu dle zdravotního stavu pacienta na vyšetření zpravidla do 14 dnů a na operaci do 1 měsíce a uspokojení potřeby dofinancování zdravotní péče nemocnicím, domácí péči a sociálním službám.

Od r. 2021 je nutné stanovit mechanismus valorizace plateb za státní pojištěnce.

Vláda zřejmě nemá informace o skutečném stavu českého zdravotnictví. Účastníci panelové diskuse na návrh Svazu pacientů ČR vyzývají veřejnost k zasílání popisu konkrétních případů problémů v oblasti zdravotnictví na Úřad vlády ČR a Ministerstvo zdravotnictví s požadavky na jejich řešení. Spokojený zaměstnanec znamená spokojený zaměstnavatel a to znamená spokojený pacient.

 

4. Je nezbytně nutné řešit nedostatek zdravotníků. Vytvořit legislativní a finanční podmínky pro příjem nových zaměstnanců.

Ke zlepšení atmosféry a situace ve zdravotnictví je zásadní vytvořit dobré pracovní prostředí pro zaměstnance včetně nabídky be-nefitů tak, aby pracovní místa ve zdravotnických zařízeních byla dostatečně konkurenceschopná na trhu práce v ČR.

 

Účastníci setkání upozorňují na diskriminaci v odměňování ve zdravotnických zařízeních formátu obchodních společností, kde jsou mzdy o 8 až 10 tisíc nižší než platy v příspěvkových organizacích státu i krajů. Proces dorovnání výše mezd v jednotlivých právních formách zdravotnických zařízení není ukončen.

Nastavení parametrů úhradové vyhlášky neodpovídá současným potřebám financování zdravotní péče. V případě, že úhradová vyhláška bude vydána v současné podobě, hrozí další zhoršování dostupnosti a kvality zdravotní péče pro pacienty a další odchody zdravotních sester a lékařů z českých nemocnic.

Pro udržení kvality a rozsahu zdravotní péče je bezpodmínečně nutně zvýšit objem financí ve zdravotnictví minimálně na 9 procent HDP.

 

V diskusi vystoupili zástupci těchto organizací:

Asociace českých a moravských nemocnic

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

Česká lékařská komora

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Svaz pacientů ČR

Charita Česká republika

Rada seniorů ČR

Gratia futurum 913

Zdroj: TEMPUS MEDICORUM / ŘÍJEN 2019

Fotogalerie: