Projev na 33. schůzi Poslanecké sněmovny 12. července 2019 ke změně zákona o lesích.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážení páni ministři, určitě se shodneme, že není depresivnější pohled než na umírající les. Jako sociální demokratka považuji lesy za národní bohatství a jsem přesvědčena, že tak se všichni k lesům musíme chovat. Bohužel dlouho byly ve společnosti přehlíženy klimatické změny, dokonce ti, kteří o tom mluvili a mluvili o nebezpečí a důsledcích, které klimatické změny budou mít a o tom, že je potřeba se na řešení jejich dopadů připravit, tak byli přímo zesměšňováni. Dnes tedy již v hodině dvanácté musíme řešit důsledky tohoto přehlížení. Suchem oslabené lesní porosty snadno podléhají hmyzím škůdcům.

Tuto situaci je skutečně třeba řešit velmi urychleně, proto moje poděkování patří panu ministrovy zemědělství Miroslavu Tomanovi, že opravdu tak rychle činí předložením novely lesního zákona a tedy vytvořením podmínek pro zvládnutí kůrovcové kalamity od odborné garance správného hospodaření v lesích přes zpřesnění působnosti státní správy lesů až po zajištění podmínek pro zalesňování.

V této chvíli ale vážené kolegyně, vážení kolegové, musím ohlásit něco jako střet zájmů. Dříve by se říkalo, že jsem paní hajná. Musím také oznámit, že většinově zastoupená profese v mé nejužší rodině jsou lesáci a kousek lesa můj manžel také po rodičích vlastní. Z odborné veřejnosti, se kterými samozřejmě jsem v kontaktu, zní podpora navrhovaného zákona ocenění jak otevřeně, fundovaně ho pan ministr a jím řízený rezort...

Odborná veřejnost oceňuje, jak fundovaně a otevřeně ministerstvo zemědělství, pan ministr Toman tento návrh zákona připravoval. A je ten návrh zákona považován za skutečně dobrý. Také z praxe mám tři pozměňovací návrhy, které v této chvíli jen kratince představím.

První pozměňovací návrh se týká toho, čemu se říkají bagatelní poplatky. Při stanovení poplatků za odnětí pozemku plnění funkcí lesa podle přílohy k zákonu číslo 289/95 Sb. o lesích a dalších dochází k situaci, kdy je orgán státní správy lesů nucen předepsat poplatek za trvalé, respektive dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Tyto poplatky pak při dodržení té metodiky mnohdy dosahují jenom desítek korun. Jde o případy malých výměr lesních pozemků, jimž je odněto plnění funkcí lesa nebo tam, kde je doba odnětí krátká. Ten návrh říká to, že tyto bagatelní poplatky u těch krátkodobých odnětí do 50 korun, u dlouhodobých do 100 korun nemají být předepisovány.

Určitě nemusím nikoho přesvědčovat, že administrace a ten správní úkon je v tomto případě dražší než částky, které samozřejmě by do státního rozpočtu přitekly. A je to skutečně nesmyslné opatření.

Druhý pozměňovací návrh se týká likvidace klestí a zbytků z těžby dřeva po kůrovcové těžbě. Tento návrh řeší střet se zákonem o ochraně ovzduší, který hovoří o tom, že na otevřeném ohništi lze pálit jen suché dřevo. Jenomže v případě řešení kůrovcové kalamity pálit to suché klestí už nemá žádný smysl, protože kůrovec už v něm není. To opatření pálení klestu ve vztahu ke kůrovcové kalamitě má smysl jen tehdy, když je ten klest, ty zbytky po těžbě jsou páleny bezprostředně, tedy ve chvíli, kdy je kůrovec ještě v tom dřevě přítomen.

Třetí návrh je trošku složitější. Řeší terminologii a výklad tak, aby nedocházelo k obcházení zákona snižováním zakmenění porostu a odborníci si jistě najdou písemné zdůvodnění u předloženého pozměňovacího návrhu.

Závěrem chci ještě zdůraznit, víte, dříve se děti ve školách učily, že lesy jsou plícemi Země. Pro nás v České republice lesy nejsou jen těmi pomyslnými plícemi, ale jsou důležitým faktorem pro udržení vody v krajině, tedy zajištění vody jako základní podmínky života. Pro nás všechny vůbec jsou lesy vpravdě národním bohatstvím a my jako společnost máme skutečně povinnost dělat všechno pro to, abychom je udrželi pro další generace. Proto věřím, že tato novela lesního zákona, tak jak je nám představena, bude schválena. Jen vás požádám o podporu pozměňovacích návrhů, ke kterým se v podrobné rozpravě přihlásím. Děkuji.